Start  Krasnostawska
SENIORIADA
Aktualności Zarząd Komisja Statut Nowe publikacje Nasi członkowie Kontakt

 

Rada Miasta na przełomie 2015/2016 - bilans i plany

 

        Rada Miasta może pochwalić się niezwykle aktywnym i solidnie przepracowanym rokiem. Wielogodzinne sesje, praca w komisjach i nowo powołanych zespołach, kilkadziesiąt podjętych uchwał, dziesiątki zgłoszonych interpelacji. Poprosiliśmy Radnych o podsumowanie pierwszego roku kadencji, wskazanie największych osiągnięć, wspólnych i indywidualnych sukcesów, a także zapytaliśmy o to, nad czym będą pracować w roku 2016.

Edward Kawęcki
Przewodniczący Rady Miasta

Radny okręgu wyborczego nr 8

„Szanowni Wyborcy, chciałbym serdecznie podziękować Państwu za aktywny udział w pracach nad Budżetem Obywatelskim, a w szczególności za poparcie wniosku dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ul. Poniatowskiego, od ul. Okrzei do ul. Królowej Jadwigi. Dzięki dużej liczbie głosów, został on przyjęty do realizacji na 2016 r. Inwestycja ta znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się na tym odcinku drogi. Kwota przeznaczona na to zadanie to 100 tys. zł.

W tym roku rozpocznie się także budowa ulicy równoległej do ul. Okrzei, będącej przedłużeniem ul. Królowej Jadwigi. Na ten cel zaplanowano 200 tys. zł. Obecny rok będzie również przygotowaniem pod względem technicznym i finansowym budowy ulicy łączącej ul. Królowej Jadwigi z ul. Kościuszki.

Podjęte zostały Uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych przy ul. Kościuszki (dawny poligon PKS), oraz przy ul. Rejowieckiej i Gospodarczej. Stwarza to możliwość pozyskiwania inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy.

W najbliższym czasie podejmę starania  mające na celu utworzenie parkingu przy cmentarzu od strony ul. Poniatowskiego.

Zapraszam Państwa do biura Rady Miasta Krasnystaw na rozmowy indywidualne.”

Janusz Rzepka
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Radny okręgu wyborczego nr 9

    „W minionym roku pracowałem w Komisji Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów oraz w Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych, Handlu i Usług. Od listopada objąłem funkcje przewodniczącego komisji statutowej, która ma na celu opracowanie nowego Statutu Miasta. W swojej pracy starałem się pomagać mieszkańcom w załatwieniu różnego rodzaju spraw, mniejszej lub większej wagi.

            W roku 2016 chcę skupić się szczególnie na współdziałaniu w celu stworzenia mechanizmów, które będą sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości, tj. powstanie podstrefy ekonomicznej, spółdzielni socjalnej oraz punktu porad prawnych dla przedsiębiorców, a także opracowanie szeregu wymiernych zachęt dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. Oczywiście nadal oferuję pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów.

            Jednocześnie jako przewodniczący klubu radnych Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej deklaruję, że nasz klub będzie wspierał panią Burmistrz w tych działaniach, które będą prowadziły do rozwoju naszego miasta i poprawienia bytu jego mieszkańców.”

Tadeusz Kiciński
Radny okręgu wyborczego nr 7

„Od początku kadencji pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. W roku 2015 niewątpliwym sukcesem tej komisji było spokojne zrealizowanie w pełni planu pracy. Udało się wesprzeć bardzo dobrze funkcjonujące placówki oświatowe, instytucje kultury i sportu. Działania w tak delikatnych  przestrzeniach społecznych wymagały dużej rozwagi, którą wykazali się nie tylko radni tej komisji ale także pracownicy Urzędu Miasta. To wielka przyjemność współpracować w tak świetnym gronie. Należy też wspomnieć o bardzo dobrej współpracy z Radą Seniorów. 

Z pewnymi obawami wkraczamy w 2016 rok. Mamy nadzieję, że zapowiadane zmiany w systemie oświaty nie spowodują spadku jakości kształcenia dzieci i młodzieży w naszym mieście.”

Ewa Kwiecień

Radna okręgu wyborczego nr 15

„W roku 2015 podjęłam szereg działań na rzecz mieszkańców naszego miasta. Interpelowałam w sprawie budowy placu zabaw na osiedlu na Skarpie oraz poprawienia stanu nawierzchni ulicy Piłsudskiego od strony wiaduktu. Zabiegałam o przebudowę remizy na Krakowskim Przedmieściu, doświetlenie ulicy Bojarskiego, a także o budowę chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej Nr 3. Zgłaszałam także potrzebę pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Wsi na potrzeby sołectw. Pracowałam w Komisji Rewizyjnej (jako wiceprzewodnicząca), w Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz w Zespole ds. Chmielaków.

W roku 2016 zamierzam w dalszym ciągu wsłuchiwać się w problemy mieszkańców i skutecznie reagować na ich potrzeby. Będę nadal zabiegać o poprawę infrastruktury drogowej i budowę nowych obiektów na terenie mojego okręgu wyborczego, a także podejmować działania na rzecz rozwoju miasta.”

Monika Podolak

Radna okręgu wyborczego nr 2

    „W roku 2015 stawiałam swoje pierwsze kroki jako Radna Miasta Krasnystaw. Choć to mój debiut w pracy samorządowej, starałam się jak najlepiej reprezentować swoich wyborców i zabiegać o ważne dla nich sprawy. Interpelowałam w sprawie potrzeby remontu nawierzchni ulicy Jabłonkowej i Wiśniowej, a także zamontowania ławek i śmietników wokół terenu nad Zalewem Lubańka. Jestem wrażliwa na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, dlatego też wspólnie z Radnym Grzegorzem Brodzikiem złożyliśmy wniosek o ustawienie pierwszej w mieście huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych. Zgłaszałam również zapytania w sprawie polityki czynszowej prowadzonej przez TBS. Ponadto, pracowałam w Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, Handlu i Usług, w Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz w Zespole ds. Chmielaków, a także udzielałam się społecznie w Komisji Mieszkaniowej.

W mojej okolicy największym problemem, z jakim borykają się mieszkańcy jest brak kanalizacji sanitarnej, dlatego też popieram projekt jej budowy, który ma rozpocząć się w tym roku. Myślę, że dzięki temu nie tylko polepszy się jakość życia mieszkańców, ale też otworzą się nowe możliwości modernizacji dróg w tym rejonie.”

Grzegorz Brodzik

Radny okręgu wyborczego nr 11

„Rok 2015 był dla mnie bardzo pracowity. Mogę pochwalić się stuprocentową obecnością na wszystkich sesjach Rady Miasta i posiedzeniach komisji. Pracowałem w Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (jako wiceprzewodniczący), w Komisji Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów, w Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego oraz w Zespole ds. Chmielaków. Moje najważniejsze interpelacje dotyczyły: potrzeby pozyskania środków z programów europejskich i narodowych na rewitalizację miasta, instalacji huśtawek dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlowych placach zabaw, a także pomysłu wykupu od Starostwa terenu tzw. „chmielnika” w celu utworzenia miejskiej strefy rekreacji, gdzie mógłby powstać otwarty basen, skate park, pole do minigolfa i inne atrakcje dla mieszkańców. Podejmowałem kwestię podwyżek dla pracowników miejskich jednostek, takich jak KDK, MOSiR i MBP. Uczestniczyłem w spotkaniach z przedstawicielami Starostwa i Spółdzielni Mieszkaniowej, zabiegając o przebudowę ulic Sobieskiego i Chmielnej. Na skutek mojej interwencji przedłużono termin aplikowania o stypendia sportowe, dzięki czemu młodzi sportowcy zdążyli złożyć wnioski i mogli otrzymać po raz pierwszy stypendia za swoje osiągnięcia.

W roku 2016 zamierzam doprowadzić do remontu ulicy Sobieskiego, a w razie problemów będę postulował przejęcie utrzymania dróg od Starostwa. Będę również zabiegał o pozyskanie środków na rewitalizację miasta, a także o utworzenie miejskiej strefy rekreacji. Moim priorytetem w dalszym ciągu jest rozwój sportu i bazy rekreacyjnej w naszym mieście, a także wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.”

 

Stanisław Dębski
Radny okręgu wyborczego nr 3

„W roku 2015 pracowałem aktywnie na rzecz wspólnoty samorządowej. Uczestniczyłem we wszystkich sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji oraz przewodniczyłem Komisji Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów. Interweniowałem w sprawie programu "Sowa " oraz spójnego działania na rzecz poprawy stanu miejskich ulic.

Uczestnicząc w pracach nad tegorocznym budżetem zabiegałem, aby był przede wszystkim rozwojowy i aby miasto prowadziło inwestycje, które przyczynią się do powstawania miejsc pracy i ułatwią życie mieszkańcom naszego miasta. W tym roku zamierzam również zrobić wszystko, co możliwe, aby Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej doprowadziło wreszcie kanalizację do posesji położonych za torami kolejowymi oraz w okolicy.”


Z okazji zbliżających się  Świat Wielkanocnych, pragniemy złożyć naszym członkom oraz sympatykom, a także ich rodzinom i przyjaciołom życzenia:

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy najserdeczniejsze życzenia:

Dużo zdrowia, radości, wiary, nadziei i miłości, mokrego dyngusa, wiosennego optymizmu,
Ciepłych spotkań rodzinnych i Wesołego Alleluja !
Wszystkim członkom PZK oraz mieszkańcom Krasnegostawu składają radni Klubu Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej:

Monika Podolak, Ewa Kwiecień, Janusz Rzepka, Edward Kawęcki, Stanisław Dębski, Tadeusz Kiciński, Grzegorz Brodzik


Aktywny udział PZK oraz słuchaczy LUTW

w 22. finale

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- 12 stycznia 2014 r.

 


Kolejne wsparcie na działalność LUTW z rządowego programu ASOS

    W ubiegłym roku PZK pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Trzecia generacja w akcji- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie”. Również w tym roku Stowarzyszenie otrzymało dotację na II etap ww. zadania, realizowanego na rzecz krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym razem dotacja z programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych wyniosła 20 tys. zł co stanowi 89% całkowitego kosztu tego zadania. Podobnie jak w I etapie tak i teraz środki zostały przeznaczone m.in. na wykłady (dwa razy w miesiącu), lektoraty języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Ponadto warsztaty w zakresie: haftu, malarstwa i pisania ikon, sztuki kulinarnej, literatury, edukacji - filmowej i teatralnej. Dotację wykorzystano również na kształcenie informatyczne (obsługa komputera i Internetu), zajęcia fotograficzne oraz blok zajęć ogólnosprawnościowych: aerobic, aqua aerobic, fitness.
     Termin realizacji zadania to 21 października - 31grudnia 2013 r.

W ramach programu słuchacze LUTW uczestniczyli m.in. w zajęciach:

„Estonia daleka i bliska”-  wykład prof. Jana Lewandowskiego, historyka z UMCS w Lublinie.

Wykład ks. dziekana Henryka Kapicy o historii kościoła p.w. św. Franciszka Ksawerego połączony ze zwiedzaniem świątyni.

Wystawa oraz wykład Anny Laskowskiej pt. „Język międzynarodowy Esperanto”

 Spotkanie autorskie z pisarką Moniką Rebizant-Siwiło.

Lektorat języka francuskiego

Zajęcia komputerowe


Inauguracja 5. roku działalności krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 15.10.2013 r. (fot. A. Borzęcki)

 


Zmiany we władzach PZK

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej podsumowało działalność za 2012 rok, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i wyłoniło nowe władze. W zebraniu uczestniczyło prawie 40 członków.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Jakubiec zdał sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2012. Najważniejszym przedsięwzięciem było prowadzenie kolejnej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który w roku akademickim 2012/2013 ukończyło 144 studentów.

W trakcie walnego zebrania nastąpiły zmiany w zarządzie. Z funkcji prezesa zrezygnował Andrzej Jakubiec, a z Zarządu ustapili też Janusz Korczyński i Bogusław Kalinecki. Walne wybrało nowe władze, prezesem został Dariusz Turzyniecki, wiceprezesem Małgorzata Antoniak, sekretarzem Urszula Hus, skarbnikiem Anna Ostrowska a do zarządu weszli też: Marek Nowosadzki, Marta Fyk i Artur Borzęcki.   W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janusz Rzepka - przewodniczący, Grzegorz Gutowski  i Zdzisław Talik jako członkowie.

Informację o działalności UTW przedłożyła Małgorzata Antoniak kierownik filii UTW. Działalność uniwersytetu w roku akademickim 2012/2013  to przede wszystkim wykłady obowiązkowe, które odbywały się 2 razy w miesiącu oraz zajęcia fakultatywne, które słuchacze wybierali sami według swoich zainteresowań. Wszystkie zajęcia proponowane przez uniwersytet w pełni odpowiadały oczekiwaniom słuchaczy i miały na celu ich aktywizację zarówno pod względem edukacyjnym jak również fizyczno-ruchowym. Największym zainteresowaniem w roku bieżącym cieszyły się warsztaty kulinarne. Uczestnicy UTW brali też udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez jednostki miejskie – spotkania literackie, wernisaże, pokazy filmowe. Dla studentów zorganizowano też kilka wycieczek m. in. do Warszawy i Lwowa.

W roku 2012/2013 Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej  pozyskało na cel UTW kwotę 80. 795 zł  z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.  Projekt nosił tytuł Trzecia generacja w akcji – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie.

Ważnym inicjatywą PZK jest organizacja wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida  Powiatowego  Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego tematyka dotyczy regionalizmu.  W tym roku odbyła się już VIII edycja konkursu a   honorowy patronat sprawowali Janusz Szpak starosta krasnostawski i Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu. W konkursie udział wzięło ponad 50  uczniów ze  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego a uroczystość wręczenia nagród i wyłonienia laureatów miała miejsce 14 czerwca b.r.  

 


Pasjonaci historii regionalnej

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy z II LO im. C. K. Norwida zorganizowali Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocalmy naszą przeszłość”, którego tematyka dotyczy regionalizmu.  W tym roku odbyła się już VIII edycja konkursu.  Honorowy patronat sprawował Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu i Janusz Szpak starosta krasnostawski.

W konkursie udział wzięło ponad 50  uczniów ze  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 14 czerwca 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, uczestniczyli: Dariusz Turzyniecki zastępca burmistrza Krasnegostawu a jednocześnie prezes PZK, Edward Kawęcki przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw,  Janusz Szpak starosta krasnostawski, Henryk Czerniej wicestarosta,   przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, Aleksandra Stachula – p.o. naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej   a także  dyrektorzy szkół,  nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu. Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości i przedstawiła program uroczystości, podziękowała jury za pracę oraz sponsorom za ufundowane nagrody.

W spotkaniu wziął udział dr Ryszard Maleszyk, który przewodniczył jury konkursu.W swoim wystąpieniu dr Ryszard Maleszyk wyraził uznanie dla organizatorów przedsięwzięcia, podkreślił wysoki poziom prac gimnazjalistów oraz przybliżył rolę jaką pełniły w przeszłości ochotnicze straże pożarne w powiecie krasnostawskim.

W kategorii szkół gimnazjalnych (prace indywidualne) I nagrodę zdobył Bartłomiej Krawiec - ZS nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Agnieszka Manachiewicz), II nagrodę otrzymała Marcelina Przykaza - ZS w Izbicy (nauczyciel prowadzący Małgorzata Dudek), a III nagrodę  Martyna Marczewska - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski).

Jury konkursu przyznało też  wyróżnienia dla Dominiki Bańki, Szymona Antoniaka, Amandy Dzik, Karola Miszczaka  - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski),         Aleksandry Szymczyk – ZS nr 1 (nauczyciel prowadzący Marian Oszajca), Klaudii Mazurek – ZS w Siennicy Różanej (nauczyciel prowadzący Elżbieta Kufel), Emilii Kostrzanowskiej – Gimnazjum w Krupem (nauczyciel prowadzący Grażyna Zahor), Angeliki Żebrowskiej - Gimnazjum w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk).

Wśród prac  zespołowych gimnazjów przyznano I nagrodę Emilii Bojarczuk, Alicji Kawęckiej i Justynie Lis Gimnazjum nr 1 w Siennicy Nadolnej (nauczyciel prowadzący Beata Wrońska), II nagrodę Justynie Ciechańskiej i Magdalenie Żurek - ZS nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski), III nagrodę Edycie Śliwie, Marceli Zdybel – ZS nr 1(nauczyciel prowadzący Marian Oszajca).

 W kategorii szkół ponadgimnazjalnych (prace indywidualne) I nagrodę zdobyła Sylwia Malinowska – I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec), II nagrodę Damian Lewicki – ZSP w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień) a III nagrodę Magdalena Knapczyk - I LO  (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec).Wyróżnienie w tej kategorii przyznano dla Karoliny Widelskiej - II LO im. C. K.  Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki), Agnieszki Kusiak - I LO  (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec), Marcina Krawca – I LO (nauczyciel prowadzący Agnieszka Manachiewicz). 
 

W kategorii prac zespołowych I nagrodę zdobyły  Karolina Demczuk i Rebeka Nowak - I LO  (nauczyciel prowadzący Anna Król),  II nagrodę  Jagoda Chmiel i Karolina Mazurek - I LO (nauczyciel prowadzący Sylwia Niemiec).

Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta Krasnystaw, Zarząd Powiatu Krasnostawskiego i Zarząd PZK a  nauczyciele prowadzący podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.  Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.

 „Pomimo tego, że w dzisiejszym systemie edukacji jest położony nacisk na przedmioty matematyczno-przyrodnicze to ten konkurs udowadnia jak ważne jest rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowania historią, a szczególnie tą dotyczącą własnego regionu. To jest zasługa Państwa nauczycieli, którzy potraficie zainspirować uczniów do podjęcia opracowania tematów regionalnych” – podsumował  Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu, inicjator VIII edycji konkursu.

Młodzieży i zaproszonym  gościom  zaprezentowano film  z serii „Z archiwum IPN – Konspiracja w klasztorze”, przedstawiający los zakonników Bernardynów z klasztoru w Radecznicy w okresie stalinizmu.

 Oprac. II LO  


Trzecia generacja w akcji! Wsparcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krasnymstawie ze środków Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych.

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej pozyskało środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego pod tytułem „Trzecia generacja w akcji- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krasnymstawie”. Zadanie zostało zgłoszone w ramach I edycji konkursu otwartego zgodnie z Rządowym Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013.

Projekt ma na celu zwiększenie różnorodności i poprawę jakości oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych- słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Krasnymstawie w roku akademickim 2012/2013. Dzięki pozyskanym środkom  słuchacze Uniwersytetu będą mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w różnorodnych rodzajach i formach zajęć dydaktycznych i warsztatowych. Spośród szerokiego wachlarza działań z których skorzystają studenci znajdują się m.in.:
- ciekawe wykłady;
- warsztaty z zakresu haftu;
- warsztaty z zakresu malarstwa i pisania ikon;
- warsztaty kulinarne;
- kształcenie informatyczne z zakresie obsługi komputera, programów informatycznych, innych urządzeń elektronicznych oraz szeroko rozumianego korzystania z Internetu;
- zajęcia ogólnosprawnościowe takie jak aerobik, fitness, Nordic Walking, taniec towarzyski;
- ćwiczenia rehabilitacyjne;
- lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego.

Umowa ustaliła II etapowy okres realizacji zadania: I etap – od dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., natomiast II etap - od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Na realizację całości zadania Stowarzyszenie pozyskało łącznie 67 295 zł, co stanowi 83% wartości całego projektu.

TRZECIA GENERACJA W AKCJI -UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KRASNYMSTAWIE


Krasnostawscy studenci - seniorzy rozpoczęli nowy rok akademicki

W dniu 16 października 2012 roku miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie. Następnie studenci i zgromadzeni goście zebrali się w sali konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury. Podczas uroczystości Samorząd Miasta Krasnystaw reprezentowali Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec oraz Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki. Obecni byli również Wicestarosta Henryk Czerniej, Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Marek Nowosadzki, prof. Stanisław Popek z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, szefowa Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Stanowska, ksiądz Proboszcz Roman Skowron a także przedstawiciele służb mundurowych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz licznie zgromadzeni studenci.

Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Antoniak, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, która przywitała przybyłych gości. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważną dla osób starszych rolę pełnią uniwersytety trzeciego wieku, dzięki którym seniorzy mogą aktywnie działać w życiu społecznym, nabywać nowe umiejętności i wiedzę oraz oderwać się od rutyny dnia codziennego. Następnie głos zabrał Wicestarosta Henryk Czerniej, który wyraził swój podziw dla zapału i aktywności jakie przejawiają krasnostawscy seniorzy. Na koniec życzył wszystkim dobrych wpisów do indeksów oraz pogratulował decyzji o chęci dalszego nabywania wiedzy.

Do życzeń i gratulacji przyłączył się również Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, który mówił o doskonałych warunkach jakie mają dziś do dyspozycji słuchacze Uniwersytetu. Burmistrz podziękował także Małgorzacie Antoniak za trud i zapał w prowadzeniu tego projektu, a także wszystkim słuchaczom UTW za chęć pogłębiania swojej wiedzy. Burmistrz zauważył, że ciągłe obcowanie z wiedzą może sprawiać wiele radości. Zaznaczył również, że o sile uniwersytetów trzeciego wieku decydują jego studenci i to w jaki sposób podchodzą oni do aktywnego w nich udziału.

Podczas uroczystości głos zabrali także Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki oraz Małgorzata Stanowska. Mówili oni o istocie funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku i o tym jak ważne są one dla ciągłego rozwoju społeczeństwa, a szczególnie osób starszych, które pomimo ukończenia już etapu szkolnego wciąż pragną się rozwijać, nabywać nowe umiejętności i wiedzę przydatną w życiu codziennym.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło uroczyste wręczanie indeksów studentom rozpoczynającym swoją przygodę z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku z filią w Krasnymstawie. Indeksy żakom wręczali Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec, Małgorzata Stanowska oraz Wicestarosta Henryk Czerniej. Uroczystą inaugurację zakończył wykład prof. Stanisława Popka oraz otwarcie wystawy prac malarskich naukowca.

W krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku studiuje obecnie 144 osoby, a wczoraj do tego grona dołączyła kolejna 24 osobowa grupa nowych studentów. Do dyspozycji żaków są min: dwa lektoraty językowe (angielski, niemiecki), dyskusyjny klub książki, zajęcia malarskie, zajęcia na basenie, turnusy rehabilitacyjne oraz wycieczki do teatrów.

 

GALERIA MBP


Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W dniu 18 października 2011 r., w sali Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Burmistrz Krasnegostawu Andrzej Jakubiec zainaugurował rozpoczęcie nowego roku akademickiego Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, filia w Krasnymstawie.

W uroczystości wzięli udział studenci krasnostawskiego LUTW oraz Henryk Czerniej- Wicestarosta Krasnostawski, Marek Nowosadzki- Przewodniczący Rady Powiatu, Edward Kawęcki- Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Janina Pojmaj- przedstawicielka Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Mariusz Korzeniowski- pracownik Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS.

Spotkanie inauguracyjne poprowadziła Urszula Hus- inicjatorka powołania w Krasnymstawie filii uniwersytetu oraz Przewodnicząca jego Rady Programowej, która powitała gości oraz przybliżyła obecnym ideę ogłoszonego na 2012 rok Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Następnie Małgorzata Antoniak- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, od początku związana z uniwersytetem, zachęcała samorządy i instytucje do inicjowania form aktywności zacieśniających więzi pokoleniowe. Marek Nowosadzki podkreślał znaczenie edukacji seniorów, a Andrzej Jakubiec apelował o aktywne włączenie się we współpracę z seniorami oraz życzył studentom, aby nowy rok akademicki był udany i dawał radość ze zdobywanej wiedzy.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie kilkunastu nowym studentom krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez Andrzeja Jakubca oraz Henryka Czernieja indeksów oraz legitymacji studenckich.

Uroczystości zakończył wykład inauguracyjny pt. „Polacy w Kijowie w latach 1905- 1920” wygłoszony przez dr hab. Mariusza Korzeniowskiego oraz część artystyczna przygotowana przez młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie.

 


W dniu 2 czerwca 2011 r. odbyło się rozstrzygnięcie VI edycji POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

pt. „Ocalmy naszą przeszłość" zorganizowanego przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy z
Miejską Biblioteką Publiczną w Krasnymstawie

Wyniki VI edycji


Indeksy podpisane - sesja zaliczona.

Słuchacze krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji powołanej przez stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, zakończyli drugi rok edukacji. W tym roku na zajęcia uczęszczało ponad 100 osób, dla większości których był to kolejny rok nauki i zabawy. Zakończenie zajęć i podsumowanie działalności LUTW zostało podzielone na dwie imprezy. Najpierw 23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie miał miejsce wernisaż prac artystycznych słuchaczy – uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez instruktor Magdalenę Wróbel. Przez cały rok akademicki uczestnicy malowali obrazy, pisali ikony, haftowali serwety i teraz z dumą zaprezentowali krasnostawskiej publiczności swój dorobek. Ekspozycja jest oczywiście jedynie częścią tego, w czym brali udział seniorzy w tym roku, a było tego niemało: wycieczki (m.in. Warszawa, Wilno, Lwów), wyjazdy do teatru i opery, wykłady, zajęcia ruchowe, lektorat z języka angielskiego, zajęcia komputerowe. Realizacja tak szerokiego programu była możliwa dzięki pomocy jednostek organizacyjnych miasta: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krasnostawskiego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 4 oraz powiatu, a konkretnie Młodzieżowego Domu Kultury.

Z kolei 26 maja w MOPS odbyła się impreza integracyjna kończąca rok akademicki 2010/2011 LUTW. Spotkanie było doskonałą okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do owocnej działalności LUTW. Reprezentująca słuchaczy Urszula Hus złożyła gorące słowa podziękowań za zaangażowanie i pracę na rzecz seniorów: Burmistrzowi Krasnegostawu Andrzejowi Jakubcowi, kierownikowi filii Małgorzacie Antoniak, dyrektorom i pracownikom instytucji, instruktorom jak i wszystkim życzliwym uniwersytetowi osobom. Miłą niespodzianką imprezy było wystąpienie studenta Henryka Wocha, który odczytał swój satyryczny utwór wierszowany pt. „Ku pokrzepieniu serc …” napisany specjalnie na zakończenie roku akademickiego. Ramota, jak asekuracyjnie określił tekst sam autor, traktowała o studentach i skierowana była do studentów, stąd też znalazła uznanie wśród publiczności.

Drugi rok dobiegł końca, a organizatorzy już myślą o kolejnym organizując zapisy dla nowych słuchaczy na rok 2011/2012.

abo

 


    W dniu 12 stycznia 2011 r. w lokalu gościnnego MOPS-u w Krasnymstawie studenci LUTW spotkali się w ramach noworocznej imprezy integracyjnej.


   W dniu 20 października 2011 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Krasnymstawie miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011 krasnostawskiej filii LUTW


Ocalmy naszą przeszłość 

W tym roku odbyła się już V edycja  Powiatowego Konkursu Historycznego

    „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Honorowy patronat sprawował Janusz Szpak starosta krasnostawski i Andrzej Jakubiec burmistrz Krasnegostawu.

    W konkursie udział wzięło prawie 50  uczniów z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

    W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 14 czerwca 2010r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięły władze powiatu:  wiceprzewodniczący Ludwik Kafarski, Tadeusz Błyskosz naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego,   burmistrz Andrzej Jakubiec  a także Igor Stasiuk dyrektor biura senatora Lucjana Cichosza,  dyrektorzy szkół,  nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu. Gościem specjalnym był dr Mariusz Korzeniowski, z-ca dyrektora Instytutu Historii UMCS,  który przewodniczył jury konkursu. Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości, przypomniała cele konkursu oraz warunki uczestnictwa.

    W swoim wystąpieniu dr Mariusz Korzeniowski podkreślił rolę regionalizmu w nauczaniu historii. „Znajomość dziejów swojej „Małej Ojczyzny”  pozwala lepiej zrozumieć procesy zachodzące w historii państw i społeczeństw. Przyznam, że organizatorzy zaproponowali bardzo interesujące tematy. Tematy, które zawierają elementy dziejów ziemi krasnostawskiej ale odnoszą się też do dziejów państwa polskiego” – mówił dr Korzeniowski.

    Następnie przedstawiciel jury Artur Borzęcki przedstawił wyniki konkursu. W kategorii szkół gimnazjalnych  I nagrodę zdobył Mateusz Kościuk z Gimnazjum Nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marta Cięciera), II nagrodę Marcin Krawiec z Gimnazjum Nr 4 (nauczyciel prowadzący Marta Cięciera), III nagrodę Aleksandra Knap z Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski).     Ponadto  wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Wójcik z Gimnazjum  Nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący  Marta Cięciera), Wiktoria Tomczyk  z Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk) i Edyta Jakubczak z Gimnazjum Nr 5 (nauczyciel prowadzący Tomasz Marczewski).

Natomiast w kategorii szkół ponadgimnzajlnych

     I nagrodę uzyskały Kasjana Dziechciarz i Anna Ścibak z ZSP w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień), II nagrodę  Dominika Wojtal i Natalia Wojciechowska z II LO im. C. Norwida (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki), III nagrodę Rafal Wojtal z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Anna Król).

     Jury przyznało też trzy wyróżnienia, które otrzymali: Olga Kasperczyk  z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Anna Król),  Tomasz Tchórz z II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Piotr Zieliński) i Anna Wrońska z ZSP Nr 1 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Piotr Bęcal).

    Przyznano też nagrodę specjalną dla Zespołu Szkół Nr 5 w Krasnymstawie za najliczniejszy udział uczniów w konkursie. Fundatorem nagrody był senator Lucjan Cichosz a nagrodę odebrał nauczyciel historii Tomasz Marczewski.

    Laureaci otrzymali dyplomy i  nagrody książkowe o tematyce historycznej, nauczyciele prowadzący podziękowania  a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy i pamiątkowe albumy.

    „Gratuluję uczniom, dziękuję też nauczycielom za zainspirowanie do udziału w konkursie. Słowa podziękowania kieruję do pana dr M.  Korzeniowskiego za sprawowanie patronatu naukowego, dziękuję jury,  dziękuję Zarządowi Powiatu Krasnostawskiego i Urzędowi Miasta Krasnystaw za ufundowanie nagród dla uczestników oraz pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej za pomoc organizacyjną w przeprowadzeniu konkursu” – mówił na zakończenie Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Powiatu - inicjator V edycji konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu połączono z prezentacją wystawy fotograficznej pt. „Krasnystaw na przestrzeni wieków”.

 

 


Turystyka i rekreacja LUTW      

Rozpoczynający się sezon turystyczny sprzyja organizowaniu różnych wycieczek i innych wyjazdów mających na celu poznawanie najpiękniejszych zakątków naszego kraju i nie tylko. Taki  cel przyświecał m.in. zorganizowanym przez Krasnostawską Filię Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dwóm wyjazdom  - do Lwowa oraz nad Zalew Soliński..

         Studenci LUTW  pod koniec kwietnia zwiedzali najpiękniejsze zabytki Lwowa, m. in.  Kaplicę Boimów, Katedrę Ormiańską, Katedrę Łacińską, rynek starego miasta, a w nim komnaty króla Jana III Sobieskiego oraz Cmentarze Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Najważniejszym jednak punktem programu lwowskiego było zwiedzanie opery lwowskiej oraz uczestnictwo w spektaklu operowym – pt: „Pajace” Leoncawalliego .

         Drugi wyjazd, w którym uczestniczyli słuchacze LUTW był zorganizowany w pierwszych dniach maja i miał charakter bardziej turystyczno-rekreacyjny albowiem w programie znalazło się zwiedzanie zamku w Krasiczynie, spacery po lesie, rejs stateczkiem po zalewie oraz przejazd wielką pętlą bieszczadzką. Krajobrazy bieszczadzkie studenci podziwiali nie tylko z okien autokaru, ale również z tzw. tarasów widokowych usytuowanych w najpiękniejszych miejscach Bieszczad. Ukoronowaniem całej wyprawy było ognisko integracyjne nad zalewem solińskim, podczas którego studenci mieli okazję zawarcia znajomości z innymi grupami  przebywającymi w tamtejszym ośrodku wypoczynkowym.

         Oba wyjazdy dostarczyły naszym studentom wielu miłych wrażeń

 i niezapomnianych przeżyć. Jak zapewniają organizatorzy  taka forma aktywności słuchaczy Uniwersytetu będzie kontynuowana także w  niedalekiej przyszłości.


I semestr zaliczony 

Już pięć miesięcy minęły od uroczystej inauguracji w Krasnymstawie Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przypomnimy, że głównym inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia uniwersytetu było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej. Dziś można powiedzieć, że pomysł był bardzo trafiony, bo jak się okazuje środowisko seniorów w naszym mieście jest duże i chętne do korzystania z różnych form edukacyjno - kształceniowych.

        Co prawda lista słuchaczy jest już  zamknięta, lecz zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach uniwersytetu jest ciągle duże, o czym świadczy długa lista rezerwowa.

        Ogólnie w zajęciach proponowanych przez uniwersytet uczestniczy 90 osób. Są to najczęściej emeryci i renciści, ludzie o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy najlepsze  lata swojego życia poświęcili dla tego  miasta i powiatu. Dlatego też teraz jest rzeczą bardzo ważną aby pamiętać o nich i stwarzać im w miarę możliwości dogodne warunki do dalszego ich rozwoju intelektualnego, do twórczej samorealizacji , a przede wszystkim do kontaktu z drugim człowiekiem.  Uniwersytet doskonale wpisuje się w te założenia, realizując je poprzez różne formy aktywności. Działamy w 4 zespołach zainteresowań: zespół komputerowy, zespół turystyczno- gimnastyczny, zespół językowy, zespół spotkań ze sztuką.

         Największym zainteresowaniem słuchaczy cieszy się zespół komputerowy, gdzie odbywają się zajęcia z zakresu obsługi komputera . Łącznie w  zajęciach tych uczestniczą 72 osoby w 8 grupach wyodrębnionych na podstawie stopnia zaawansowania słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w Informatorium Biblioteki Miejskiej .

Słuchacze mają również możliwość uczestniczenia w kursie języka angielskiego . Proponujemy również wyjścia do kina  raz w miesiącu, uczestniczymy też  w najciekawszych wydarzeniach kulturalnych miasta. Rozwijamy swoje talenty artystyczne uczestnicząc w warsztatach malarskich oraz hafciarskich. Podnosimy swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w różnych formach ćwiczeń: aerobik, joga, nauka pływania, zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia rehabilitacyjne. Te zajęcia są możliwe do realizacji dzięki dużemu zaangażowaniu i przychylności jednostek takich jak  Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zespół Szkół Nr 4, Młodzieżowy Dom Kultury, Krasnostawski Dom Kultury. Dyrektorzy tych jednostek tworzą Radę Programową uniwersytetu, która opracowuje i określa zakres oferty edukacyjnej.

 26 listopada w sali MBP odbył się pierwszy wykład dla słuchaczy uniwersytetu. Poprowadził go pracownik naukowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie im. H. Łopacińskiego – dr hab. Adrian Uljasz. Temat wykładu nie był przypadkowy, albowiem nawiązywał do 50 rocznicy śmierci  nieco zapomnianego krasnostawskiego działacza i pisarza  J. N. Kłosowskiego.J. N. Kłosowski  1904-1959 -  działacz ludowy, partyzant i człowiek pióra.”  

Kolejny grudniowy wykład prezentował dr Wiesław Krajewski, a jego temat nawiązywał do osobistych zainteresowań dr Krajewskiego – astronomii  i brzmiał: Luneta Galileusza jako XVII wieczne narzędzie rewolucji. Wykład połączony był z prezentacja multimedialną i wzbudził bardzo duże zainteresowanie  słuchaczy. W styczniu miał miejsce   wykład z dziedziny medycyny dr  L. Janeczka na temat: Co możemy zrobić dla naszego zdrowia bez medycyny?

Wykłady mają charakter ogólny i będą odbywały się w cyklu miesięcznym, w przeciwieństwie do pozostałych form są obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy, co jest potwierdzane odpowiednim wpisem w indeksie.

Początek nowego roku słuchacze rozpoczęli spotkaniem opłatkowo-noworocznym, które miało miejsce 7 stycznia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W spotkaniu uczestniczyło prawie 100 osób, w tym goście zaproszeni w osobach ks. dziekana H. Kapicy, członków Zarządu Stowarzyszenia PZK oraz Rady Programowej uniwersytetu. Spotkanie to było wyśmienitą okazją do wspólnych życzeń, zabawy i wymiany doświadczeń. Po dwutygodniowych feriach słuchacze wznowili zajęcia edukacyjne na uniwersytecie i rozpoczęli II semestr.

Małgorzata Antoniak


Wpływy medialne – szanse i zagrożenia

           W dniu 9 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbył się wykład dr Małgorzaty Sitarczyk, adiunkta w Zakładzie Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie.

            Wykład adresowany był do słuchaczy krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji powołanej dzięki staraniom stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej. Tym razem słuchacze  mieli okazję wysłuchać wykładu z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych. Temat wykładu „Wpływy medialne – szanse i zagrożenia” dotyczył zjawiska z jakim spotykamy się na co dzień, choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę w jaki sposób media na nas oddziałują. Dr Sitarczyk w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiła m. in. sposoby wykorzystania przekazów informacyjnych takie jak uzyskanie informacji, poczucie tożsamości, integracji i interakcji społecznej (jako np. substytut towarzystwa) czy rozrywki.

(abo)


Wykład o mniejszościach narodowych

 

Po przerwie międzysemestralnej „powrócili do ław” studenci krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, instytucji powołanej przez Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie 22 lutego studenci wysłuchali wykładu dra Radosława Dąbrowskiego pt. „Mniejszości narodowe w powiecie krasnostawskim w latach 1918-1939”.

         Autor wykładu jest na co dzień kierownikiem Wydziału Organizacyjnego UM w Krasnymstawie oraz wykładowcą w PWSZ w Zamościu. W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w oparciu o rozprawę „Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939”. Przewód doktorski został przeprowadzony na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, zaś sama dysertacja ukazała się drukiem w 2007 r. Dąbrowski od 2006 r. jest prezesem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego oddział w Krasnymstawie. Wchodzi też w skład komitetu redakcyjnego „Myśli Ludowej” pisma popularnonaukowego wychodzącego od 2009 r., a wydawanego przez Zarząd Główny LTN-K w Warszawie.

Radosław Dąbrowski brał udział w kilku konferencjach popularnonaukowych, jest też autorem artykułów naukowych gł. o ruchu ludowym i mniejszościach narodowych na Lubelszczyźnie. Artykuły publikował w pracach zbiorowych jak: „Byliśmy sercem wsi”, „Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie – myśli - czyny”, „Idee, państwo, ludowcy” oraz czasopismach: „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”, „Myśl Ludowa”.

 

abo


O zdrowiu dla studentów

       W styczniu odbyły się ostatnie zajęcia pierwszego semestru studiów (od 1 do 12 lutego jest przerwa międzysemestralna) krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który przypomnijmy, powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej. 26 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie studenci – seniorzy po raz trzeci w tym semestrze wysłuchali wykładu obligatoryjnego. Tym razem był to wykład na temat zdrowia przygotowany i wygłoszony przez dr n. med. Leszka Janeczka, ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego krasnostawskiego szpitala. Doktor Janeczek przy pomocy prezentacji multimedialnej pt. „Co można zrobić dla swojego zdrowia bez medycyny” przedstawił słuchaczom podstawowe zasady profilaktyki zdrowotnej i sposoby jej realizacji. W oparciu o wyniki badań, zestawienia statystyczne i konkretne przykłady pokazał zebranym jak czynniki kulturowe, genetyczne, ewolucyjne a nawet historyczne wpływają na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Doktor mówił zebranym jak ważna jest aktywność nie tylko fizyczna, ale i społeczna, przy okazji chwalił zaangażowanie  krasnostawskich seniorów, którzy pomimo dużego mrozu i jakby na potwierdzenie słów lekarza, licznie przybyli na spotkanie. Jak przystało na lekarza – regionalistę, doktor Janeczek wprowadził też wątki krasnostawskie do wykładu gdy np. cytował dr Jana Matysiaka czy Leonida Gawryłowa, a wiec postaci dobrze pamiętanych przez starszych Krasnostawian.

Na zakończenie słuchacze otrzymali pamiątkowe wpisy do indeksów.

abo


Noworoczne spotkanie słuchaczy LUTW

    W bardzo miłej i pełnej serdeczności atmosferze przebiegało spotkanie noworoczne słuchaczy krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego organizatorem był Zarząd Stowarzyszenia Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej.

    W spotkaniu, które miało miejsce 7 stycznia br.  udział wzięło ponad 100 osób, w tym słuchacze uniwersytetu, Zarząd PZK, członkowie Rady Programowej uniwersytetu z przewodniczącą Urszulą Hus, kierownik filii a jednocześnie dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Antoniak, oraz wielu gości. Obecni byli: ks. dziekan Henryk Kapica,  burmistrz Krasnegostawu  Andrzej Jakubiec, Marek Nowosadzki przewodniczący Rady Powiatu, Bogusław Kalinecki przewodniczący Rady Miasta,  z-ca burmistrza Dariusz Turzyniecki, Jadwiga Zajączkowska dyrektor MOPS, Marta Fyk dyrektor SP w Jaślikowie, Alicja Kasprzak-Żeżuła dyrektor ZS Nr 4, Bożena Pachla dyrektor DDPS .

    Zebranych powitała Małgorzata Antoniak wyrażając wszystkim wdzięczność za przybycie i składając najlepsze życzenia noworoczne. Uczestnicy wspólnie z ks. H. Kapicą odmówili  modlitwę,  połamali się opłatkiem oraz śpiewali kolędy.

    „Cieszę się, że uczestniczę z Państwem w tym opłatkowym spotkaniu. Z wielkim uznaniem odnoszę się do tej cennej inicjatywy powstania uniwersytetu. Życzę, aby Państwo przeżywali miłe chwile i wzbogacali swoją duszę oraz rozwijali swoje zainteresowania intelektualne. Gorącym orędownikiem tego przedsięwzięcia jest arcybiskup Józef Życiński” – te słowa skierował do słuchaczy ks. dziekan Henryk Kapica. Noworoczne życzenia złożył burmistrz Andrzej Jakubiec, przypominając jednocześnie dokonania samorządu miasta  Krasnystaw w 2009 roku. „W  minionym roku zrealizowano szereg przedsięwzięć na terenie naszego miasta ale najważniejszą inicjatywą było powstanie tego uniwersytetu. Uczestnictwo w zajęciach daje Państwu możliwość zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, ale my pragniemy też korzystać z Państwa doświadczeń zawodowych, z Państwa spostrzeżeń, które zechcemy wykorzystać dla rozwoju naszego miasta” – mówił burmistrz Jakubiec.

    Spotkanie przebiegało w  świąteczno-noworocznej atmosferze, a jego uczestnicy  wyrażali zadowolenie z atmosfery uniwersytetu   i podkreślali wielką serdeczność ze strony organizatorów.


Luneta Galileusza

18 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie słuchacze krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku filii działającej z inicjatywy Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej uczestniczyli w multimedialnym wykładzie na temat Luneta Galileusza – XVII-wieczne narzędzie rewolucji. Autorem prezentacji był dr n. med. Wiesław Krajewski, znany krasnostawski stomatolog, a jednocześnie wielki pasjonat i miłośnik astronomii. Doktor Krajewski  jest prezesem lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Swoją pozazawodową pasję prezentował już raz w MBP w 2006 r. w formie wystawy zdjęć astrofotografii.

Studenci seniorzy gremialnie przybyli na wykład i obejrzeli prezentację o lunecie skonstruowanej własnoręcznie przez Galileusza oraz wynikach obserwacji nieba, którą włoski astronom prowadził przy jej użyciu. Prezentowane ilustracje doktor Krajewski na bieżąco opatrzył wyczerpującym komentarzem.

Na zakończenie spotkania słuchacze otrzymali kolejny okolicznościowy wpis do indeksów.

 


Wystawa malarstwa meta(fizycznego) 

Słuchacze krasnostawskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającej z inicjatywy   Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej wzięli udział w wernisażu  wystawy Andrzeja Orzechowskiego pt. „Barwy mojej ciszy ...”.  Wystawa  zorganizowana  została 3 grudnia 2009r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie.

Andrzej Orzechowski, na co dzień jest nauczycielem fizyki w II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, malarstwo uprawia amatorsko zaledwie od kilku lat.

Orzechowski, umysł ścisły, bardzo dobrze odnalazł się w sztuce wykazując się dużą wrażliwością na otaczający go świat. Dyrektor MBP Małgorzata Antoniak w folderze wydanym z okazji wystawy tak napisała o twórczości artysty „… obrazy te są niewątpliwie odzwierciedleniem stanu ducha i emocji twórcy, który poprzez natężenie koloru, zwłaszcza odcieni czerwieni i oranżu czyni ten przekaz wyraźniejszym i głębszym …”

Tematyka obrazów powstałych w technice oleju i akrylu, jest szeroka, artystę przede wszystkim inspiruje przyroda, a w szczególności pejzaż. Wiele prac ma wymiar abstrakcyjny, ale też i realistyczny jak np. kobiecy akt. W pracach Orzechowskiego, i to bez względu na ich tematykę, rzuca się w oczy ogromna gra kolorem. Artysta, stosuje sobie tylko znane proporcje i miesza kolory podstawowe uzyskując niepowtarzalny efekt. Orzechowski jest nie tylko malarzem, jest też poetą, o czym świadczą jego własne sentencje, które w formie podpisów dołączył do obrazów i tym samym poniekąd zdradził ich genezę i motyw przewodni.

Licznie zgromadzonych gości czekała również niespodzianka (choć w zasadzie jest to już tradycja wystaw organizowanych w MBP) mianowicie, wszyscy wzięli udział w losowani dwóch obrazów autorstwa bohatera wieczoru. Oprawę muzyczną wernisażu zapewnił zespół wokalno-instrumentalny „Apostolica” pod kierunkiem Lucjana Chruściela.

abo

 


Ku pamięci Kłosowskiego

       26 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbył się wykład z okazji 50. rocznicy śmierci Józefa Nikodema Kłosowskiego. Termin odczytu był nie przypadkowy jako, że 26 listopada minęło dokładnie pół wieku od śmierci Kłosowskiego, który zmarł w Lublinie, a pochowany został w Krasnymstawie.

      Wykład pt. Józef Nikodem Kłosowski (1904-1959). działacz ludowy, partyzant i człowiek pióra  przygotował i zarazem wygłosił pracownik naukowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie dr hab. Adrian Uljasz. Autor wykładu, w blisko godzinnym wystąpieniu, przybliżył, a niektórym słuchaczom przypomniał postać J.N. Kłosowskiego jako niezwykle zasłużonego działacza zarówno dla Krasnegostawu, jak i Lubelszczyzny. Adrian Uljasz mówił nie tylko o życiu i działalności Kłosowskiego, ale też cytował m.in. interesujące, tym bardziej, że nigdzie nie publikowane fragmenty listów Kłosowskiego, a pochodzące ze zbiorów WBP w Lublinie. 

        Wykład przede wszystkim skierowany był do słuchaczy krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy też nań licznie przybyli oraz uzyskali od dr hab. A. Uljasza pierwszy pamiątkowy wpis do indeksu. W tym miejscu dodać należy, że referat ten rozpoczął programowy, comiesięczny cykl obligatoryjnych spotkań studentów – seniorów LUTW z wykładami na temat wiedzy o zdrowiu, kulturze i historii regionu, które to będą odbywały się w siedzibie Biblioteki. Filia LUTW powstała i działa z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

        Wykład dopełniła wystawa prawie wszystkich książek autorstwa J.N. Kłosowskiego pochodząca z księgozbioru MBP Krasnystaw i zbiorów prywatnych Artura Borzęckiego - starszego kustosza Biblioteki. W ekspozycji zaprezentowana też została kartka pocztowa z wizerunkiem Kłosowskiego wydana przez krasnostawską MBP w 1994 r. z okazji 600  rocznicy lokacji Krasnegostawu.

 


Uniwersytet Trzeciego Wieku

           W Krasnymstawie zabrzmiał “Gaudeamus igitur”. Uroczysta pieśń studencka otworzyła rok akademicki, związany z rozpoczęciem działalności filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Krasnostawska filia LUTW powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, przy współudziale krasnostawskich instytucji: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Krasnostawskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Zespołu Szkół Nr 4. Kierownikiem krasnostawskiego oddziału została Małgorzata Antoniak dyrektor MBP. LUTW jest "uczelnią" nietypową. Kształcić się w nim będą osoby, które osiągnęły wiek emerytalny.

Uroczysta inauguracja  roku akademickiego filii LUTW, którą poprzedziła  msza św. odprawiona w kościele św. Franciszka, odbyła się 19 października w auli Państwowej Szkoły Muzycznej. Uczestniczyli w niej oprócz władz i członków stowarzyszenia PZK, m. in. ks. dziekan Henryk Kapica, ks. kanonik Roman Skowron, senator Lucjan Cichosz, starosta Janusz Szpak, wiceburmistrz Dariusz Turzyniecki,  radny wojewódzki Wiesław Brodowski, dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego i powiatowego oraz przyszli studenci i słuchacze Uniwersytetu.

Na uroczystość przybyły również przedstawiciele  centrali Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panie: Mirosława Pietraszewska - przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy oraz Krystyna Mroczek - przewodnicząca Rady ds. Kontaktów z filiami.
Gości po wysłuchaniu uroczystej pieśni studenckiej w wykonaniu chóru Amicus ze Stowarzyszenia Integracyjnego „Magnum Bonum”przywitał burmistrz i jednocześnie prezes stowarzyszenia PZK Andrzej Jakubiec. Powiedział, że utworzenie filii LUTW w Krasnymstawie to ważne wydarzenie w historii miasta, które zapisze się w niej złotymi literami. Mówił także o genezie filii Uniwersytetu, o tym że w gronie PZK i w samorządzie miasta zastanawiano się nad jej utworzeniem od dłuższego czasu.  Dokonało się to dzięki staraniom dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzaty Antoniak, która została kierownikiem krasnostawskiej filii.

Jakubiec powiedział również, że w działalność LUTW włączy się samorząd miasta i jego jednostki organizacyjne. Podkreślił przy tym, że jednym z zadań samorządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Zapisane jest to w strategii rozwoju miasta. Starsi mieszkańcy mają takie same potrzeby jak młodsze pokolenia. “O mieście decydują nie budynki i ulice, a mieszkańcy. To dzięki ich zasługom i pracy czerpią wiedzę dziś młode pokolenia”.

Z nauk uniwersytetu mogą korzystać jedynie ci, którzy przeszli na emeryturę. Z ich wiedzy i pomocy miasto jeszcze może znacznie skorzystać, gdyż ich mądrość i doświadczenie dużo wniesie do rozwoju miasta - mówił Jakubiec. Życzył na koniec, aby po zakończeniu roku akademickiego studenci i słuchacze byli w takich samych dobrych nastrojach, jak w dniu inauguracji.

Dyrektor MBP Małgorzata Antoniak, która będzie koordynatorem i kierownikiem filii, wyjaśniła ideę tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku. Celem działalności uczelni jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Wyjaśniła także, że “trzeci wiek” to lata życia po osiągnięciu wieku emerytalnego. U niektórych może powodować on uczucie pustki i osamotnienia. Do nich właśnie skierowane są uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy oraz stworzenia im warunków rozwoju intelektualnego.

M. Antoniak, jak również główny pomysłodawca przedsięwzięcia Urszula Hus – emerytowany starszy wykładowca Instytutu Psychologii UMCS dziękowały ludziom, którzy ponieśli  zasługi w utworzeniu LUTW: Zarządowi PZK, a szczególnie  pani dyrektor SP w Jaślikowie Marcie Fyk oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Markowi Nowosadzkiemu oraz osobom, które weszły w skład Rady Programowej filii LUTW.

Senator Lucjan Cichosz gratulował trafionej inicjatywy utworzenia UTW, gdyż jest ona ludziom potrzebna i wiele osób może z niej skorzystać. Starosta Janusz Szpak mówił, że to bardzo mądra i rozważna decyzja. Powiedział także, że wielu przyszłych studentów i słuchaczy uniwersytetu przyczyniało się do rozwoju powiatu i miasta. Starosta Szpak zapewnił, że jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego też będą otwarte dla słuchaczy Uniwersytetu.

Po okolicznościowych wystąpieniach inauguracyjny wykład wygłosił prorektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Z okazji zbliżającego się święta niepodległości postanowił wygłosić wykład o narodzie, tożsamości narodowej i koncepcjach walk niepodległościowych w polskiej myśli politycznej XIX wieku. Po zakończeniu swego referatu życzył, aby filia uczelni w Krasnymstawie osiągnęła takie sukcesy jak LUTW oraz aby jej działalność nie zakończyła się tylko na jednym roku.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie indeksów. W sumie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku będzie 80 studentów i słuchaczy.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna, w której ponownie wystąpił chór Amicus oraz młodzież z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego.

 GD


Krasnystaw – rys historyczny

Nakładem wydawnictwa Norbertinum ukazała się książka autorstwa Kazimierza Stołeckiego „Krasnystaw – rys historyczny”. Książka nie ma charakteru monografii lecz jest szkicem złożonym z szeregu obrazów naszego miasta zapisanych na kartach historii. Autor pracy od wielu lat nie mieszka w Krasnymstawie, a jednak stale jest to dla niego miejsce wyjątkowe, do którego z chęcią wraca  we wspomnieniach. K. Stołecki urodził się w Krasnymstawie w roku 1948, jest absolwentem I LO im. Wł. Jagiełły, ukończył następnie Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej, w 2007 roku otrzymał tytuł doktora na UMCS.

Źródła wiedzy o historii Krasnegostawu, szczególnie okresu do 1795 roku są  dość ubogie. Burzliwe dzieje miasta na przestrzeni wieków – pożary, zarazy, najazdy wojsk tatarskich, kozackich, szwedzkich, rosyjskich, powstania narodowe oraz  wojny światowe spowodowały oprócz zniszczeń materialnych także spustoszenie w dokumentach historycznych.  Zapewne z powodu trudności dostępu do źródeł historycznych Krasnystaw nie doczekał się swojej pełnej monografii obejmującej zarówno dzieje najdawniejsze jak też  czasy niezbyt odległe.  Swoją pracę  K. Stołecki rozpoczyna obszernym rysem historycznym międzyrzecza Bugu i Wieprza. Kolejne rozdziały poświecone są miastu w średniowieczu i w wiekach XVI-XX.  Uzupełniem są zawarte tablice chronologiczne podające najważniejsze wydarzenia w historii. Na uwagę zasługują też „krasnostawskie” dokumenty królewskie. Jeden z rozdziałów poświęcony jest opisowi krasnostawskich zabytków. W książce można znaleźć poczet krasnostawskich starostów, biskupów chełmskich i chełmsko-lubelskich, krótkie biografie znanych osób urodzonych w Krasnymstawie, znanych mieszkańców miasta a także wzmianki o Krasnymstawie w utworach literackich. K. Stołecki charakteryzuje też krasnostawskie kościoły oraz zakony. Praca wzbogacona jest też szeregiem materiałów ilustracyjnych: zdjęć, planów sytuacyjnych oraz map topograficznych. Każdy kto pragnie poszerzyć wiedzę o przeszłości naszego miasta na pewno znajdzie w tej książce szereg ciekawych informacji. Zachęcam do lektury tej pozycji. Tych, którym nie uda się zakupić tej książki zachęcam do odwiedzenia strony internetowej na której autor prezentuje swoją pracę – www.krasnystaw-rys.info.pl

 M. Nowosadzki

K. Stołecki, Krasnystaw – rys historyczny, Wydawnictwo Norbertinum, Puławy 2008.


Motocyklowe akrobacje

    W dniach 19-21 czerwca  w Białce k. Krasnegostawu odbył się Zlot Motocykli Wszelakich. Impreza przyciągnęła  wielu właścicieli i miłośników motocykli. Od ostatniego zlotu  w Krasnymstawie, który miał miejsce 1994 r. minęło  15 lat. Honorowy patronat nad imprezą sprawował przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki (PZK).

    Pomimo wyjątkowo nieprzyjaznej aury już od piątku obok rumaków, które na co dzień stoją w stajniach PSO Białka  pojawiły się konie mechaniczne zamknięte w silnikach motocykli. Piątkowy wieczór obfitował w koncerty grup rockowych oraz liczne konkursy sprawnościowe dla motocyklistów i publiczności.
W sobotę miała miejsce parada motocykli, która prowadziła trasą z Białki na krasnostawski Rynek a następnie na parking przed Galerią Panorama. Mieszkańcy miasta mieli wyjątkową okazję, aby zobaczyć  ponad 100 motocykli, zarówno tych liczących kilkadziesiąt lat, jak również tych pachnących nowością, naszpikowanych elektroniką i lśniących niklem.

    „To główny i jedyny akcent Zlotu na terenie miasta
– mówi Marcin Miś (radny PZK) organizator imprezy.
 W przyszłym roku chcielibyśmy dać mieszkańcom większą szansę na obcowanie z tymi pięknymi maszynami, ale to nie zależy tylko od organizatorów. Mamy ciekawe plany i jesteśmy zdeterminowani, aby je zrealizować. Zapraszamy  do współpracy”.

 


     Teren parkingu przed Galerią Panorama stał się areną popisów sprawności motocyklistów. Publiczność była świadkiem konkursów oraz pokazów jazdy ekstremalnej w wykonaniu grupy „free stylerów” z Zamościa. Młodzi „free stylerzy” zaprezentowali całą gamę figur,  przy których trzeba było wykazać się niezwykłą sprawnością i odwagą. Jazda na przednim kole, jazda na tylnym kole, „palenie gumy”, brawurowe piruety – to tylko niektóre z motocyklowych akrobacji, które wzbudziły zachwyt kilkusetosobowej publiczności.

 


     Dalsze imprezy odbyły się w Białce w sobotnie popołudnie. Organizatorzy imprezy postanowili uhonorować jednego z uczestników  „za najdłuższą trasę pokonaną w drodze na Zlot Motocykli Wszelakich”. Puchar i specjalną nagrodę wręczył  przewodniczący   
Marek Nowosadzki, który ufundował trofeum i przekazał motocykliście przybyłemu aż z Rumii k. Wejherowa. „Jechałem na Zlot dwa dni, ale było warto. W przyszłym roku też na pewno przyjadę, bo Białka to miejsce, w którym człowiek zakochuje się od pierwszego wejrzenia” – powiedział nagrodzony.

 


     
Do późnych godzin nocnych trwał festyn w Białce, koncerty zespołów rockowych, grillowanie, biesiada. Nawet padający deszcz nie popsuł humorów uczestnikom zlotu.
     Utwierdziłem się w przekonaniu, że warto było wspomóc organizację takiej imprezy. Mam nadzieję, że będzie ona stałym punktem w kalendarzu imprez odbywających się na terenie powiatu krasnostawskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam wsparcie  –
podsumowuje przewodniczący Rady.
    Kolejny Zlot już za rok, jak mówią organizatorzy  będzie większy i  atrakcyjniejszy. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich miłośników motocykli.

 Galeria ze Zlotu dostępna na stronie
www.zlotmotocykli.krasnystaw.pl oraz www.zlot.sarzynscy.pl.

 


 Ocalmy naszą przeszłość

Organizatorem tegorocznej edycji Powiatowego Konkursu Historycznego

„ Ocalmy naszą przeszłość” było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W konkursie wzięło udział 53 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 9 czerwca 2009r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięły władze powiatu:  starosta Janusz Szpaki, przewodniczący Rady Powiatu Marek  Nowosadzki, wiceprzewodniczący Ludwiki Kafarski, Tadeusz Błyskosz naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego,  władze miasta z burmistrzem Andrzejem Jakubcem i przewodniczącym Rady Miasta Bogusławem Kalineckim a także Igor Stasiu dyrektor biura senatora Lucjana Cichosza, radni, dyrektorzy szkół,  nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu. Gościem specjalnym był dr Jacek Kulbaka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który przewodniczył jury konkursu. Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości, przypomniała cele konkursu oraz warunki uczestnictwa.

Następnie dr Jacek Kulbaka przedstawił wyniki konkursu. W kategorii szkół gimnazjalnych  I nagrodę zdobyła  Ewelina Jakubczak z Zespołu Szkół Nr 5 (nauczyciel prowadzący `Tomasz Marczewski), II nagrodę Sebastian Piłat z Gimnazjum w ZSzOiZ w Tarnogórze (nauczyciel prowadzący Roman Marciniewicz), III nagrodę Michał Atras z Zespołu Szkól Nr 1 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marian Oszajca). Ponadto  wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Wójcik z Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący – Marta Cięciera), Marek Dubaj z Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu (nauczyciel prowadzący Anna Kucharczyk), Anna Dyk, Agnieszka Kurzyńska, Edyta Tworóg z Gimnazjum w ZSzOiZ w Tarnogórze (nauczyciel prowadzący Roman Marciniewicz).

Natomiast w kategorii szkół ponadgimnzajlnych

I nagrodę uzyskała Agnieszka Czwórnóg  z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Sylwia Wójcik-Wilkołazka), II nagrodę  Magdalena Goś i Iwona Smyl z Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień),

III nagrodę Maciej Kwiatkowski, Piotr Puziewicz i Jacek Kiszczak z II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Marek Nowosadzki).

Jury przyznało też trzy wyróżnienia, które otrzymali:

Karolina Rybczyńska z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Anna Król), Agnieszka Janicka i Aneta Rymarz z Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych w Żółkiewce (nauczyciel prowadzący Jerzy Stępień), Ewelina Suszek i Kinga Kwiatoń z II LO im. C. Norwida w Krasnymstawie (nauczyciel prowadzący Piotr Zieliński).

„Gratuluję organizatorom tej cennej inicjatywy historycznej. Cieszę się, że do konkursu zgłosiło się tylu uczestników. Pragnę podkreślić wysoki poziom merytoryczny nadesłanych prac oraz fakt, że interesujecie się przeszłością swojej małej ojczyzny. Dziękuję też waszym nauczycielom, że rozbudzają w was zamiłowanie do poznawania dziejów ziemi krasnostawskiej – mówił ogłaszając wyniki dr Jacek Kulbaka. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, nauczyciele prowadzący podziękowania i pamiątkowe publikacje książkowe a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział.

Rozstrzygnięcie konkursu połączono z podsumowaniem wystawy „Z archiwum IPN”. W spotkaniu uczestniczył pracownik lubelskiego oddziału IPN Mariusz Zajączkowski, który zaprezentował młodzieży wystawę, zwrócił uwagę na dotychczas niepublikowane materiały i zachęcił do wnikliwego obejrzenia. Po zakończeniu części oficjalnej był czas na dyskusje o historii i wymianę doświadczeń. Organizatorzy już myślą o kolejnej edycji konkursu.

 


Wystawa „ Z archiwum IPN…”

            W ramach cyklu „Krasnostawskie Spotkania z Historią” Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie  zorganizowały wystawę  pt. „Z archiwum IPN ...”. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Lublinie i w „pigułce” przedstawia charakter zasobu archiwalnego lubelskiej instytucji.

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (OBUiAD) w Lublinie, z którego zasobu pochodzą reprodukcje, gromadzi archiwalia od maja 2001 r., a w śród nich m. in.: akta byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (OKBZpNP), akta Sądu Rejonowego (Wojskowego Sądu Rejonowego) czy materiały z Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie.

            W zamyśle autorów wystawa miała pokazać reprodukcje fotografii i dokumentów ilustrujących nie tylko ważne wydarzenia z historii Polski z lat 1939–1989, ale także zwykłe epizody. Stąd też część z prezentowanych materiałów stanowi swego rodzaju „ciekawostki” archiwalne. Celem wystawy jest zaprezentowanie – na przykładzie Lubelszczyzny – charakteru zasobu archiwalnego pozostawionego przez byłe służby specjalne Polski Ludowej oraz instytucje państwowe ściśle z nimi współpracujące w latach 1944–1989. Wystawa w sposób reprezentatywny przedstawia „źródłowe możliwości” lubelskiego archiwum IPN, gdzie przechowywane są różnorodne materiały.  Archiwalia te, dostępne od niedawna dla naukowców i dziennikarzy, wymagają jeszcze gruntownych badań, a stanowią niewątpliwie ogromną kopalnię wiedzy.

            Ekspozycja zawiera także „krasnostawskie” wątki m. in. przypomina  akcję grupy operacyjnej złożonej z funkcjonariuszy PUBP, MO, KBW, której zadaniem była likwidacja oddziału WiN Antoniego Kopaczewskiego „Lwa” wchodzącego w skład zgrupowania Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Wówczas to, 8 września 1946 r. w czasie obławy w zabudowaniach Józefa Dziechana w Ignasinie z rąk „bezpieki” zginęło 6 partyzantów, a w śród nich dowódca „Lew” oraz 3 osoby z rodziny Dziechana. Wśród eksponowanych materiałów znajdziemy również negatywnego bohatera - por. UBP Józefa Pilipczuka, z pochodzenia chłopa, narodowości ukraińskiej urodzonego w Żdżannem. Pilipczuk zajmował różne stanowiska w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa w województwie, a na terenie rodzinnego powiatu pełnił m. in. funkcje kierownika kontrwywiadu i zastępcy kierownika PUBP w Krasnymstawie. 

            Ekspozycję (składającą się z 14 dwustronnych tablic) można oglądać do 31 maja br. w godzinach pracy Biblioteki.


PZK na Eurobiegach

 

     Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej dołożyło „cegiełkę” do tegorocznych Eurobiegów, fundując cztery  nagrody dla uczestników zawodów. 28 maja 2009 r. odbyła się VI edycja tej imprezy.  W bieżącym roku wzięła udział ok. 550 uczestników z czterech powiatów: łęczyńskiego, chełmskiego, włodawskiego i krasnostawskiego.
    Z roku na rok przybywa uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także grupy seniorów, którzy chętnie biorą  w naszej dorocznej imprezie.

 

    Tegoroczna edycja zawodów rozegrana została na stadionie miejskim przy ulicy Piłsudskiego.  Wraz z konkurencjami biegowymi rozegrany został konkurs cheerleaderek w którym wspólnie zwyciężyły dziewczęta z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie i dziewczęta z II LO im. C. K. Norwida .
     Z ramienia PZK nagrody wręczali: Dariusz Turzyniecki, Bogusław Kalinecki i Marek Nowosadzki.         Organizatorem tej  imprezy było Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Urząd Miasta Krasnystaw przy współudziale:  Uczniowskiego  Klubu Sportowego „NORWID” przy II LO w Krasnymstawie, Uczniowskiego  Klubu Sportowego „HERKULES” przy SOSW w Krasnymstawie, Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, Młodzieżowego Dom Kultury w Krasnymstawie, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Krasnymstawie.

                                    man

 Wyniki:

Kategoria: 1000m dziewcząt (A)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Wygachiewicz Diana

Zespół Szkół Nr 3 w Krasnymstawie

2

Łata Paulina

Gimnazjum w Żółkiewce

3

Karauda Kinga

Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie


Kategoria: 1000m chłopców (B)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Mazurek Tomasz

Miejski Klub Sportowy AGROS

2

Bereza Bartek

Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie

3

Chojda Darek

Gimnazjum w Żółkiewce

 

Kategoria: 1800m dziewcząt (C)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Herda Kinga

Miejski Klub Sportowy AGROS

2

Sawa Edyta

I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie

3

Marciszewska Joanna

Zespół Szkół we Włodawie

 

Kategoria: 1800m chłopców (D)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Pawłowski Tomasz

Zespół Szkół we Włodawie

2

Wysokiński Dawid

Zespół Szkół we Włodawie

3

Samuła Wojciech

II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie

 

Kategoria: 2900m kobiet (E)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Dębska Katarzyna

II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie

2

Krasucka Barbara

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

3

Kalman Agata

Zawodnik indywidualny

 

Kategoria: 5000m mężczyzn (F)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Podlipny Marek

LW Bogdanka

2

Bąk Mariusz

Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie

3

Koguciuk Tomasz

Zawodnik indywidualny

 

Kategoria osób niepełnosprawnych: 600m dziewcząt (K)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Mróz Pamela

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

2

Wiśniewska Jolanta

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

3

Plesz Anna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

 

Kategoria osób niepełnosprawnych: 800m chłopcy (L)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Lewandowski Patryk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

2

Malinowski Marcin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

3

Bubicz Damian

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

 

Kategoria osób niepełnosprawnych: 800m dziewcząt (M)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Karauda Marlena

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

2

Mróz Agnieszka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

3

Mróz Małgorzata

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

 

Kategoria osób niepełnosprawnych: 1600m chłopców (N)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Jaworski Jarosław

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

2

Mazurkiewicz Krzysztof

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żułowie

3

Wojas Grzegorz

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żułowie

 

Kategoria osób niepełnosprawnych: 1000m kobiet (O)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Ozimek Agnieszka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie

2

Piasecka Katarzyna

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy

3

Sokołowska Renata

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy

 

Kategoria osób niepełnosprawnych: 1600m mężczyzn (P)

Miejsce

Zawodnik

Placówka

1

Świder Zbigniew

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

2

Kwiatkowski Marcin

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

3

Bąk Arkadiusz

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

 

 


Fundujemy nagrody


MDKF „Iluzjon” działający przy II LO im. C.K. Norwida i KDK zorganizował po raz siódmy Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. Finał konkursu odbył się 7 kwietnia 2009r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Na konkurs nadesłało 59 prac.


Zarząd Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej uhonorował uczestników konkursu i ufundował nagrody za II miejsce w kategorii plakat filmowy i za II miejsce w kategorii praca filmowa/fotograficzna. Podczas finału konkursu nagrody wręczali prezes PZK Andrzej Jakubiec i członek Zarządu PZK Marek Nowosadzki.
Pierwsze miejsce w kategorii plakat filmowy zajęły Aleksandra Czerniak z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej („Bezpańskie psy”), Aleksandra Dziedzic z ZSP Nr 2 w Krasnymstawie („Lawa”) i Weronika Jaworska z II LO w Krasnymstawie („Miś”). Drugie miejsce zdobyli Ewelina Antoniak z Gimnazjum w Małochwieju Dużym („Bezpańskie psy”), Paulina Markiewicz z Gimnazjum w Krupem („Faraon”), Maja Toczona z I LO w Krasnymstawie („Był jazz”), Milena Huba („Faraon”) i Konrad Chwała („Zemsta”) z II LO w Krasnymstawie. Trzecie miejsce zajęły Aleksandra Łazeba z Gimnazjum Siennicy Nadolnej („Bezpańskie psy”), Aleksandra Waręcka („Faraon”) i Wioletta Pyzik („Miś”) z ZSP Nr 2 w Krasnymstawie. W kategorii praca filmowa/fotograficzna jury przyznało pierwszą nagrodę Anecie Tarnogórskiej z Gimnazjum w Łopienniku Górnym ( praca fotograficzna „Spotkanie z naturą” ), Ewelinie Kleban (film „Złudzenie”) i Marzenie Sulowskiej (praca fotograficzna „Spotkanie dobra ze złem – przemiany człowieka”) z II LO. Drugie miejsce zajęły Edyta Mataczyńska z Gimnazjum w Małochwieju Dużym za pracę fotograficzną „Spotkania – nie brak nam spotkań na szczycie” i Agata Stasiak z I LO (praca fotograficzna „Spotkania”). Trzecie miejsce zajęły Karolina Miszczak z Gimnazjum w Małochwieju Dużym za pracę fotograficzną „Spotkanie z doliną Wieprza” i Aleksandra Jakubowska z I LO (praca fotograficzna „Ławka”).
Zarząd PZK gratuluje uczestnikom sukcesów a słowa uznania kieruje pod adresem Pani Ewy Magdziarz, opiekuna MDKF Iluzjon i pomysłodawcy konkursu.


man

 
 


POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

„Ocalmy naszą  przeszłość”

IV edycja

 organizowany przez

 

Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej

i Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie 

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu krasnostawskiego

 

Honorowy Patronat nad konkursem sprawują:
Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski
Pan Andrzej Jakubiec Burmistrz Miasta Krasnystaw

Patronat naukowy sprawują:
Dr Mariusz Korzeniowski – Instytut Historii UMCS
Dr Zbigniew Piłat – Instytut Historii KUL
Dr Jacek Kulbaka - Katedra Historii Wychowania Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Tematy  konkursowe:

1.     Pałace i dwory na ziemi krasnostawskiej – przeszłość i teraźniejszość.
2.
     W poszukiwaniu wzorców osobowych – ludzie zasłużeni dla twojej miejscowości i ziemi krasnostawskiej.
3.
     Polskie podziemie niepodległościowe na terenie powiatu krasnostawskiego w latach 1944 – 1956.

Regulamin konkursu


Absolutorium dla Zarządu PZK

Podczas Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej, które miało miejsce 13 maja 2008r. udzielono absolutorium dla Zarządu. Dokonano też podsumowania  roku 2007 oraz dyskutowano o realizacji  planu pracy w roku 2008.  

W zebraniu udział wzięło ponad 30 członków PZK, w tym wielu radnych miasta i powiatu. Zebraniu przewodniczył Dariusz Turzyniecki – zastępca burmistrza miasta. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2007 przedstawił prezes Andrzej Jakubiec. Zarząd odbył 10 posiedzeń. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy komisji problemowych: komisją kultury kieruje Małgorzata Antoniak (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej), komisji sportu przewodniczy Szczepan Olchowski (dyrektor MOSiR), za pracę komisji samorządowej odpowiada Marcin Miś (przewodniczący komisji techniczno-inwestycyjnej Rady Miasta) a Urszula Garbal (sekretarz Urzędu Gminy) kieruje pracami komisji organizacyjnej.

Władze PZK zaangażowały się w pozyskanie środków przekazywanych przez podatników w ramach 1% podatku należnego na zadania o charakterze pożytku publicznego. Uzyskane środki (817 zł) Zarząd przeznaczył na zakup sprzętu rehabilitacyjnegodla dzieci niepełnosprawnych, nad którymi opiekę sprawuje Stowarzyszenie Magnum Bonum. Dofinansowano też zakup (800 zł) protezy dla pana Tomasza Fabiańskiego oraz zakup protezy (530 zł) dla pana Stefana Kaliciaka.   Rozstrzygnięto też konkurs historyczny adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Ocalmy naszą przeszłość”.  

Członkowie PZK aktywnie biorą udział  w pracach samorządu miejskiego i powiatowego. Są autorami wielu interpelacji i wniosków dotyczących spraw drogownictwa, oświaty. Na sesjach poruszają też sprawy rozwoju  kultury,  pomocy społecznej i zdrowia. O udzielenie absolutorium dla Zarządu zaapelował Marcin Miś wskazując na zaangażowanie członków Zarządu w życie społeczne miasta i powiatu. Komisja Rewizyjna w składzie: Janusz Rzepka, Grzegorz Gutowski, Zdzisław Talik wyraziła pozytywną opinię o działalności finansowej za rok 2007 a  obecni członkowie udzielili absolutorium dla Zarządu.

W toku dyskusji Urszula Hus poinformowała zebranych o planach pracy komisji kultury w roku 2008  a Zdzisław Lubaś zwrócił uwagę na potrzebę aktualizacji strony internetowej Stowarzyszenia. Z kolei prezes Jakubiec zachęcał do aktywnej pracy w komisjach problemowych. Zgłoszono też propozycję organizacji spotkania przy ognisku.

Red.


Opłatkowe spotkanie PZK

W świątecznej atmosferze  odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej (PZK), które miało miejsce 18 grudnia 2007r. Podczas spotkania dokonano podsumowania minionego roku 2007 oraz przyjęto plan pracy na rok 2008.

W ubiegłym roku PZK zorganizowało kolejną edycję Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość” adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Przypomnijmy, że pierwszą nagrodę w tym konkursie zdobyła Katarzyna Banaszkiewicz, uczennica Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie.  Niebawem zostanie ogłoszona kolejna edycja. Członkowie PZK włączyli się też w zbiórkę środków finansowych na rzecz osób potrzebujących, pana Tomasza Fabiańskiego – pracownika Rejonowego Zakładu Energetycznego, który uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy oraz pana Stefana Kaliciaka zbierającego środki na zakup nowej protezy. PZK wsparło też finansowo Stowarzyszenie Magnum Bonum, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Członkowie PZK aktywnie biorą udział  w pracach samorządu miejskiego i powiatowego. Są autorami wielu interpelacji i wniosków dotyczących spraw drogownictwa, oświaty. Na sesjach poruszają też sprawy rozwoju  kultury,  pomocy społecznej i zdrowia. W Radzie Miasta  klub radnych ( 7 radnych) PZK jest w koalicji rządzącej razem z radnymi Platformy Obywatelskiej. Wielu członków PZK zaangażowanych jest też w działalność społeczną na rzecz krasnostawskiego sportu i oświaty. W Radzie Powiatu radni z PZK (3 radnych) współpracują w ramach koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym i PiS.

Zarząd PZK ma ambitne plany na bieżący rok. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy komisji problemowych, które powołano w roku ubiegłym: komisją kultury kieruje Małgorzata Antoniak (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej), komisji sportu przewodniczy Szczepan Olchowski (dyrektor MOSiR), za pracę komisji samorządowej odpowiada Marcin Miś (przewodniczący komisji techniczno-inwestycyjnej Rady Miasta) a Urszula Garbal (sekretarz Urzędu Gminy) kieruje pracami komisji organizacyjnej.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 40 osób było okazją połamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń świąteczno – noworocznych.

„Radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Państwu wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku – mówił w imieniu Zarządu prezes Andrzej Jakubiec.


III Powiatowy Konkurs Historyczny
Ocalić od zapomnienia

    W
czerwcu 2007 roku rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Historyczny „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej.

   
Była to już III edycja tego konkursu poświęconego historii regionalnej. Konkurs adresowany był przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgminazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego, ale mogły w nim wziąć udział także osoby dorosłe.
   Zamierzeniem inicjatorów tego przedsięwzięcia było zebranie jak największej ilości relacji naocznych świadków wydarzeń z lat 1939-1956 oraz upowszechnienie wiedzy o historii ziemi krasnostawskiej z okresu wojny, okupacji i czasów stalinowskich.
   Komisja konkursowa pod przewodnictwem Artura Capały, pracownika Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie przyznała I nagrodę Katarzynie Banaszkiewicz, uczennicy Zespołu Szkół Nr 4 w Krasnymstawie (opiekun Agnieszka Manachiewicz) za pracę na temat „ Z Krasnegostawu na Syberię” - opartą na wspomnieniach świadków tamtych wydarzeń, a II nagroda przypadła Marioli Podolak, uczennicy Zespołu Szkół z Siennicy Różanej (opiekun  Katarzyna Czajka).
   Trzecią nagrodzoną pracę wykonali uczniowie Koła Regionalnego Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej. Równorzędną III nagrodę uzyskała też Anna Jawor z Gimnazjum Nr 5 (opiekun Tomasz Marczewski).
   Ponadto jury postanowiło przyznać kilka wyróżnień, które otrzymali: Magdalena Maleszyk, Anna Gruszka, Justyna Rękas i Olga Krzysztofiak, Barbara Panas i Przemysław Szuryga.
   Na konkurs nadesłano ponad 20 prac wykonanych w różnej formie: były prace pisemne i zapisy na taśmie magnetofonowej.
   Laureatów konkursu nagrodzono dyplomami i albumami książkowymi.   Wszystkim uczestnikom przekazano dyplomy za udział, a opiekunom podziękowania za trud i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu.
   Stowarzyszenie PZK myśli już o kolejnej edycji konkursu.